Forum www.smzagajnik.fora.pl Strona Główna

www.smzagajnik.fora.pl
Nieoficjalne forum członków Spółdzielni Mieszkaniowej Zagajnik w Łodzi
 

Zasady używania lokali i porzadku domowego w SM ''Zagajnik

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.smzagajnik.fora.pl Strona Główna -> Komunikaty
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Zarząd SM Zagajnik
Zarząd


Dołączył: 16 Kwi 2009
Posty: 16
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Łódź

PostWysłany: Czw 14:48, 20 Gru 2012    Temat postu: Zasady używania lokali i porzadku domowego w SM ''Zagajnik

Zasady używania lokali i porządku domowego w SM ''Zagajnik'' w Łodzi


Zasady niniejsze określają obowiązki i uprawnienia Spółdzielni , jej członków i innych użytkowników lokali w zasobach S.M ''Zagajnik''.

I Obowiązki Spółdzielni

Do obowiązków Spółdzielni Mieszkaniowej Zagajnik zwanej dalej Spółdzielnią należy

1. Naprawa instalacji przechodzących przez lokal i znajdujących się w lokalu :

a) przewodów instalacji gazowej do zaworu odcinającego przed gazomierzem ,
b) przewodów instalacji wodociągowej do zaworów odcinających na pionach i
wodomierzy włącznie ,
c) przewodów pionowych instalacji kanalizacyjnej do trójnika pionu kanalizacyjnego
włącznie ,
d)przewodów instalacji elektrycznej do bezpieczników lokali,
e)instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zaworami.

2. Naprawy polegające na usunięciu uszkodzeń powstałych wewnątrz lokali na skutek
nie wykonania napraw, do których zobowiązana jest Spółdzielnia , np. usunięcia
zacieków powstałych w wyniku nieszczelności dachu.

3. Utrzymanie we właściwym stanie technicznym instalacji i urządzeń wewnątrz
budynku umożliwiających :

a) dostawę ciepłej i zimnej wody oraz odbiór ścieków ,

b) dostawę energii elektrycznej ,

c) dostawę gazu do zaworu odcinającego przed gazomierzem

d) utrzymanie w sezonie grzewczym we wszystkich pomieszczeniach budynku
temperatury zgodnie z obowiązującymi normami ,

e) stałe funkcjonowanie dźwigów

4. Niezwłoczne usuwanie awarii.

5. Utrzymanie we właściwym stanie eksploatacyjnym budynku , w szczególności :

a) w odniesieniu do pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania :

1. utrzymanie właściwego stanu sanitarno - porządkowego
2. zapewnienie właściwego oświetlenia
3. konserwacja i naprawa stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej ,
4. odnawianie klatek schodowych , korytarzy w piwnicach ,

b) zapewnienie stałej konserwacji i napraw elementów budowlanych , urządzeń
technicznych i ppoż w budynku , pokrycia dachów ,

c) zabezpieczenie przed przemarzaniem ścian oraz usuwania skutków przemarzania
/zagrzybienia oraz innych wad technologicznych.

d) zapewnienie systematycznego wywozu śmieci i segregowanych odpadów.

e) naprawa posadzek w korytarzach klatek , piwnic i pomieszczeniach wspólnych.

6. wyposażenie domów w informacje porządkowe i administracyjne ze szczególnym
uwzględnieniem informacji o miejscach i numerach telefonów w przypadku
zgłaszania awarii.

7. Powiadomienie o bieżących wydarzeniach istotnych dla mieszkańców / powstaniu i
terminach usunięcia awarii , konserwacji sieci c.o. i wod-kan, o zakresie i terminie prac
remontowych, zebraniach Zgromadzenia Walnego.

8. Utrzymanie we właściwym stanie otoczenia budynku , a w szczególności:

a. zapewnienie wyposażenia i utrzymanie placów zabaw , piaskownic , altan
śmietnikowych itp.

b. sianie trawy i koszenie trawników

c. usuwanie śniegu i lodu z powierzchni chodników , ciągów pieszych oraz dojść do budynków , sięgaczy.

II Uprawnienia Spółdzielni

§ 2

W przypadku awarii zagrażającej życiu lub zdrowiu mieszkańców i gdy nie możliwe jest ustalenie miejsca pobytu użytkownika lub opiekuna mieszkania , Spółdzielnia ma prawo dokonać komisyjnego wejścia do lokalu w celu usunięcia awarii.
W takim przypadku Spółdzielnia jest zobowiązana do niezwłocznego zabezpieczenia
lokalu do czasu przybycia jego użytkownika.

§ 3

W przypadku stwierdzenia dewastacji lokalu lub naruszenia stanu sanitarnego zagrażającego innym lokatorom , Spółdzielnia ma prawo wezwać użytkownika lokalu do przeprowadzenia niezbędnego remontu lub dezynfekcji.


§ 4

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia dodatkowego wyposażenia w przypadku konieczności wykonania napraw należących do Spółdzielni , jeżeli nie został zapewniony dostęp do urządzeń , instalacji lub gdy użytkownik wykonał przebudowę bez uzyskania pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.

III Obowiązki użytkowników lokali

§ 5

Użytkownik lokalu powinien dbać o utrzymanie w należytym stanie technicznym , sanitarnym i estetycznym zajmowanego lokalu , pomieszczeń wspólnych zamieszkiwanego budynku , jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń będących własnością Spółdzielni.

§ 6

1. Użytkownik lokalu jest obowiązany do :

1) użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem ,
2) utrzymywania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym zajmowanego
lokalu wraz z przydzielonymi lub dodatkowo wynajmowanymi pomieszczeniami/
piwnica , pomieszczenie gospodarcze ,
3) terminowego wnoszenia opłat czynszowych za używanie lokalu oraz opłat za usługi
odpłatne , wykonywane przez Spółdzielnię na zlecenie lokatora,
4) niezwłocznego zgłaszania do Spółdzielni , a po godzinach pracy spółdzielni - do
właściwych służb pogotowia technicznego lub Usługi , awarii lub uszkodzeń urządzeń
infrastruktury technicznej budynków.
5) dokonywania napraw wewnątrz lokalu nie zaliczonych do obowiązków Spółdzielnia
a w szczególności :

a) napraw i wymiany podłóg , posadzek i wykładzin podłogowych
b) naprawy powierzchni sufitów i ścian wykładanych płytkami ceramicznymi lub
innymi wykładzinami oraz tynków,
c) naprawy i wymiany okuć stolarki okiennej i drzwiowej,
d) wymiany uszkodzonych szyb w oknach i drzwiach,
e) naprawy i wymiany mebli wbudowanych,
f)naprawy i wymiany odcinków przewodów kanalizacyjnych od urządzeń do trójnika
pionu kanalizacyjnego,
g) konserwacji , naprawy i wymiany wszystkich urządzeń sanitarnych i technicznych /
baterii, wanien, kuchni, zlewozmywaków , sedesów itp. wraz z akcesoriami.
h) usuwania niedrożności przewodów kanalizacyjnych od urządzeń sanitarnych do
pionów zbiorczych,
i) naprawy i wymiany osprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznej od bezpieczników
lokalowych włącznie
j) konserwacji , napraw i wymiany wszystkich elementów , nie stanowiących pierwotnego
wyposażenia lokalu.
6. odnawiania użytkowanego lokalu i przeprowadzenia w miarę potrzeb dezynfekcji
7. utrzymanie we właściwym stanie technicznym podłoża logii i płyty balkonowej,
8. wywiezienia gruzu i innych zdemontowanych przedmiotów powstałych w wyniku
prowadzonych napraw, remontów , modernizacji.
9. likwidacji zniszczeń powstałych z winy lokatora oraz w związku z niewykonaniem
lub nie prawidłowym wykonaniem ciążących na nim obowiązków.
Koszty napraw szkód wyrządzonych z winy użytkownika lokalu w innych
lokalach , np. poprzez pozostawienie odkręconego kranu i zalanie lokalu sąsiada/
ponosi lokator , który spowodował szkodę,
10.udostępniania lokalu , piwnicy , ew. zajmowanego pomieszczenia gospodarczego
upoważnionym pracownikom Spółdzielni albo przeprowadzenia dezynfekcji ,
dezynsekcji lub deratyzacji oraz skontrolowania stanu technicznego urządzeń i
ogólnego stanu pomieszczeń
11. udostępnienia lokalu do okresowych odczytów urządzeń pomiarowych mediów
znajdujących się w lokalu .
12. niezwłocznego zgłaszania do spółdzielni niesprawnego urządzenia pomiarowego.
W przypadku niezgłoszenia faktu niesprawności urządzenia pomiarowego,
Spółdzielnia rozliczać będzie zużycie mediów z tego urządzenia ryczałtem za cały
okres rozliczeniowy.
13. udostępnienia lokalu w celu sprawdzenia drożności przewodów wentylacyjno -
kominowych , sprawdzenia szczelności instalacji gazowych , dokonania pomiarów
instalacji elektrycznej.

2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest dbać i chronić przed uszkodzeniem
i dewastacją urządzenia i pomieszczenia budynku przeznaczone do wspólnego
użytkowania jak np. windy , klatki schodowe, korytarze , piwnice, pomieszczenia
zsypów i inne pomieszczenia gospodarcze .

3 W przypadku wyjazdu na urlop lub dłuższy pobyt poza miejscem zamieszkania
użytkownik lokalu jest obowiązany pozostawić w Spółdzielni telefon osoby
opiekującej się lokalem.

§ 7

1. W przypadku dokonania samowolnych przeróbek lub dewastacji instalacji wewnatrz
lokalu koszty naprawy ponosi użytkownik lokalu.
2.Użytkownik lokalu zobowiązany jest do naprawiania wszystkich szkód
wyrządzonych Spółdzielni osobiście lub przez osoby , których prawa w stosunkach ze
Spółdzielnia reprezentuje.

IV Uprawnienia użytkowników lokali.
§ 8

1. Wszelkie przebudowy w lokalu lub zmiany konstrukcyjne , powodujące zmiany
w jego układzie funkcjonalnym , mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni , przy zachowaniu wymogów prawa
budowlanego.2. Uzyskanie zgody , o której mowa w ust.1 nie jest wymagane w przypadku
dodatkowego wyposażenia lokalu np. położenia parkietu , montażu mebli
wbudowanych , założenia okładzin ściennych lub boazerii , zmiany wykładzin
podłogowych , itp.

3. Wszelkie przeróbki instalacji gazowej mogą być dokonywane po uzyskaniu Zgody
Spółdzielni. Podłączanie i odłączanie kuchni gazowych powinny być
wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

4. Przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w lokalu należy uwzględnić możliwość
dostępu do wszelkich instalacji technicznych w mieszkaniu pod rygorem
określonym w § 5.

§ 9

Zakładanie anten satelitarnych , radia CB i innych urządzeń technicznych , montowanie szyldów i reklam , dokonywanie przeróbek na zewnątrz lokalu w tym montowanie krat w oknach i na balkonach , przegradzanie korytarza kratą lub w inny sposób , zadaszenie i montaż obudów balkonów , logii , itp. wymaga zgody Spółdzielni .

§ 10

1. Użytkownik lokalu ma prawo do korzystania z usług odpłatnych , wykonywanych na jego zlecenie przez Spółdzielnię , w miarę posiadanych przez nią możliwości.
2. szczegółowy zakres usług i cen określa Zarząd Spółdzielni .

§ 11

podstawą do rozliczenia z Użytkownikiem zdającym lokal jest uzyskana w przetargu
cena nabycia prawa do tego lokalu.

V. Przepisy porządkowe.


§ 12

Dla zachowania bezpieczeństwa i porządku budynków zakazane jest :

a) przechowywanie w piwnicach , na korytarzach ,klatkach schodowych , w pomieszczeniach gospodarczych , na balkonach materiałów łatwopalnych / np.
kanistrów z benzyną , gazu w butlach itp./ oraz materiałów żrących i cuchnących

b) składowanie i przechowywanie na korytarzach , klatkach schodowych oraz w
korytarzach piwnic sprzętów i rzeczy ruchomych ,c) używanie maszyn i urządzeń technicznych zakłócających spokój mieszkańcom oraz
zakłócających odbiór programów radiowych i telewizyjnych oraz pracę komputera.

d) zakłócenie spokoju szczególnie w czasie obowiązywania ciszy nocnej od godz. 22.00
do 6.00 ,

e) wszelkiego rodzaju trzepanie na balkonach , korytarzy , klatkach schodowych i przez
okna ,

f) ustawianie skrzynek i doniczek do kwiatów bez należytego zabezpieczenia
przed wypadnięciem i zalewaniem wodą zewnętrznych ścian budynku oraz niżej
położonych balkonów ,

g) przechowywanie na balkonach przedmiotów szpecących wygląd estetyczny budynku,

h) wywieszanie ogłoszeń oraz umieszczanie napisów i rysunków na balkonach ,
w oknach , na ścianach , drzwiach i windach,

i) palenie tytoniu w przedsionkach , na klatkach schodowych , w korytarzach , w
pomieszczeniach gospodarczych , piwnicach , w windach

j) wylewanie płynów do zsypów , wrzucanie przedmiotów ze szkła, oraz o dużym ciężarze
i objętości a także o ostrych krawędziach , należy je pozostawić w pomieszczeniu
zsypowym,

k) dopuszczanie przez właścicieli zwierząt domowych do zakłócenia przez nie spokoju
innych mieszkańców oraz do zanieczyszczania przez zwierzęta wind , klatek ,
korytarzy i otoczenia budynku - wyprowadzających zwierzę obowiązany jest do
uprzątnięcia nieczystości i umycia zanieczyszczonego miejsca,

l) wyprowadzanie psów bez smyczy , kagańca , i wprowadzanie ich na teren zabaw
dla dzieci ,

ł) utrzymywania zwierząt , które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa
mieszkańców lub stanu sanitarnego budynków ,

m) niszczenie i dewastowanie pomieszczeń i urządzeń wspólnych ,

n) wymianę okien na inne niż białe kolory i na nie typowe podziały , inne niż pierwotnie

o) wyrzucanie przez okna i balkon śmieci , butelek , niedopałków papierosów itp

p) wchodzenie na dachy budynków bez zgody Spółdzielni

r) instalowanie dodatkowego oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach piwnicznych bądź podłączanie urządzeń pobierających prąd,


s) parkowanie samochodów i innych pojazdów mechanicznych na trawnikach i w innych miejscach do tego nie przeznaczonych lub w sposób utrudniający dostęp pieszym bądź służbom specjalnym do budynków lub innych urządzeń Spółdzielni ,
dzieciom do placu zabaw

t) wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów bez zgody Spółdzielni.


Uchwała Nr 22/RN/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ''Zagajnik''
w Łodzi z dnia 20.11.2007 r w sprawie przyjęcia zasad używania lokali i porządku domowego w S.M ''Zagajnik'' w Łodzi.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.smzagajnik.fora.pl Strona Główna -> Komunikaty Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
deoxGreen v1.2 // Theme created by Sopel stylerbb.net & programosy.pl

Regulamin